Организация учебного процесса
1. ÜLDSÄTTED
 
1.1. ABConsult Business Academy MTÜ, registrikood, 80369375 (edaspidi Õppekeskus) õppekorralduse alused on Õppekeskuse täienduskoolituste korraldamist reguleeriv dokument. Kord lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, Õppekeskuse põhikirjast ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.
 
1.2. Õppekeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitusi (edaspidi Koolitusi).
 
1.3. Õppetöö toimub aadressil Jõe tn 5 Tallinn või teistes õppetööks sobivates, tunni- ja kuutasu alusel üüritavates ruumides.
 
1.4. Õppetöö toimub koolitustena. Koolitused toimuvad koolituskalendri ja ajakava alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
 
1.5. Koolituse alusdokument on õppekava.
 
1.6. Koolituse korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.abconsult.ee.
 
2. KOOLITUSTE KORRALDAMINE
 
2.1. Koolitusele registreerumine toimub Õppekeskuse kodulehel www.abconsult.ee, e-posti teel info@abconsult.ee, telefoni teel (+372 6261138), või Õppekeskuses kohapeal: Jõe tn 5 Tallinn. Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
 
2.2. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.
 
2.3. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
 
2.4. Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.
 
2.5. Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.
 
2.6. Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal (koolitusest loobumine), talle esitatud arve maksmata jätmisel või õppekorda rikkumisel.
 
2.7. Õppekeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
 
2.8. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.
 
2.9. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.
 
3. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE


3.1. Õppekeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks.
 
3.2. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.
 
4.  ÕPPEMAKSU TASUMINE


4.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 
4.2. Õppekavas toodud koolituste õppemaksu piirid kehtestatakse igale kursusele eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korral võib õppemaksu vähendada.
 
4.3. Koolituse ära jäämine korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi.
 
4.4. Koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest maksjal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt Tulumaksuseaduse sätetele.
 
5. KOOLITUSEST LOOBUMINE


5.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Õppekeskuse kontaktisikut e-kirja teel.
 
5.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppemaksust.
 
5.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppemaksust.
 
5.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või pärast koolituse algust, õppemaks ei tagastata.
 
5.5. Tasutud õppemaks on võimalik üle kanda teisele koolitusele vastava kokkuleppe saavutamisel.
 
6. KOOLITUSE KATKESTAMINE


Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
 
7. LEKTORITE KVALIFIKATSIOONI NÕUDED


Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 
8. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD


Õppekeskus ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus. 
 
Kinnutatud 17.03.2017,
ABConsult Business Academy MTÜ, registrikood 80369375,
juhatuse liige Angela Melikhova

Новости

Наш новый номер телефона

6 566 566

Старый номер 6 261 138 более недоступен.

01.03.2024

Участие в проекте: "100 вопросов рестораторам"

Рады сообщить, что наша сотрудница, Анжела Мелихова, принимает участие в качестве эксперта в совместной акции Tallinna Erateeninduskool и новостным порталом Delfi "100 вопросов рестораторам".

В течение шести дней (6-12 мая), все желающие могут задать свои вопросы широкому кругу специалистов, задействованных в проекте, отправив их на е-майл restorator@tetkool.ee до 11 мая.

06.05.2016

Программа развития для руководителей НКО в сотрудничестве с HEAK и IVEK

03 и 17 февраля 2016 года в Таллинне и Нарве прошло обучение в рамках I модуля "Программы развития для руководителей некоммерческих объединений", организуемом Харьюским Центром Предпринимательства и Развития (НЕАК) и Ида-Вируским центром предпринимательства (IVEK).
18.02.2016

Архив новостей

© 2005–2024 ABConsult. Все права защищены. Made in Insite Media Group