Kvaliteedi tagamise alused1. ÜLDSÄTTED


1.1. ABConsult Business Academy MTÜ, registrikood 80369375, (edaspidi Õppekeskus), lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, Õppekeskuse põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
 
1.2. Õppekeskus pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
 
2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
 
2.1. Koolituse läbiviimiseks on loodud õppimist toetav keskkond.
 
2.2. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.
 
2.3. Igaks õppekavaks on ette valmistatud õppematerjalid elektrooniliselt ja/või paberkandjal.
 
2.4. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse õppekava sisust, eesmärgiks on lisaks rühmatöödele tagada ka individuaalne lähenemine õppeprotsessis.
 
3. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
 
3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
 
3.2. Õppekeskus kirjeldab täienduskoolituse õppekavas õppekeskkonda, kus täienduskoolitust läbi viiakse.
 
3.3. Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
 
3.4. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.
 
4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
 
4.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 
4.2. Lektor esitab Õppekeskuse juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandus ettepanekute kohta.
 
4.3. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendus ettepanekud lektorile.
 
5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD
 
5.1. Õppekeskus küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt.
 
5.2. Õppekeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.
 

 

Kinnitatud 17.03.2017,
ABConsult Business Academy MTÜ, registrikood 80369375,
juhatuse liige Angela Melikhova

Uudised

Uus telefoninumber

Vana number 6 261 138 enam ei kehti.
01.03.2024

Uudised

© 2005–2024 ABConsult. Kõik õigused kaitstud. Made in Insite Media Group