Каталог учебных программ

Ettevõtluskoolitus alustavale ettevõtjale


1. Õppekava nimetus: Ettevõtluskoolitus alustavale ettevõtjale 

2. Õppekavarühm: Ärindus ja haldus (üldine)
Õppekava koostamise alus: Erakooliseadus ning Väikeettevõtja Kutsestandard, tase 5, kinnitatud 01.09.2014 a. Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega nr. 18. Eesti Töötukassa kodulehel määratletud informatsioon ja nõuded ettevõtluskoolituse läbimise kohta.

3. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: on anda koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast Eestis, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust ning pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Koolitus annab teadmised, miks on äriplaani koostamine ettevõtte loomisel oluline ning kuidas koostada eduka ja jätkusuutliku ettevõtte äriplaani. Ettevõtte asutamine on oluline otsus. Ettevõtlus toob kaasa senisest suurema riski ja vastutuse, pakkudes samal ajal võimalust oma ideede realiseerimiseks ja endas peituvate ressursside ning omandatud teadmiste ärakasutamiseks
Õpiväljundid:
Koolitatav
 • mõistab ettevõtluse olemust ja vorme ning ettevõtjaks kujunemise protsessi
 • teab ootusi, probleeme ja riske ettevõtluses
 • mõistab turunduse tähendust ja oskab turuolukorda analüüsida
 • tunneb ettevõtte omanike ning juhtide põhirolle ja oskusi
 • orienteerub ettevõtlust puudutavates seadustes ja oskab neid kasutada
 • tunneb ettevõtlusega alustamise võimalusi ja oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel
 • saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast
 • oskab leida, arendada ja analüüsida äriideid
 • oskab kavandada äriidee rakendamist
 • oskab analüüsida turu olukorda ja ettevõtluskeskkonda
 • oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu (turundus ja müük)
 • oskab leida rahastamisallikaid
 • on olemas ülevaade maksudest ja aruandlusest ettevõtluses
 • mõistab meeskonnatööd ja oskab seda korraldada (väokettevõtte juhtimine ja tegevuste planeerimine) ja leida koostööpartnereid
 • oskab koostada finantsprognoosi ja reaalselt rajatava ettevõtte äriplaani.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtrühm: isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.
Õpingute alustamise tingimused: Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.

5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: Põhiõpe koosneb 11 moodulist ja sisaldab 180 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on auditoorset tööd ja 30 tundi praktilist- ja  iseseisvat tööd (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas; koduste ülesannete lahendamine, töö täiendava õppematerjaliga vms).
Õppekeskkond: Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitusruumis on täiskasvanutele sobilikud lauad ja toolid, mis võimaldavad koolitatavatel mugavalt õppetööst osa võtta. Õppeklassis on olemas kaasaegne õppetehnika: arvuti ja data-videoprojektor, pabertahvel alusel ja markertahvel seinal. Osalejatel on arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil - olemas mobiilsed klassiarvutid.
Õppetöö võib toimuda individuaalõppena, minirühmades (2-4 inimest) või rühmatööna (4 või rohkem inimest). Õppeklass valitakse vastavalt grupi suurusele.

6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid
Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 3-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 7 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
Õppekeel: Vene keel.
Õppe sisu: Koolitus interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtluse alustamisega seotud teemadel, kindlustamaks alustava ettevõtte konkurentsivõimelisuse. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja selle edasiarendamise osas. Koolituse läbinud teavad kuhu ja kelle poole edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks ning millistest allikatest on võimalik taotleda rahalisi toetusi. Koolituse ajal keskendutakse äriplaani koostamisele ja kirjutamisele. Analüüsitakse turu olukorda (turu-uuring, küsitlus) ning konkurentide positsioone turul, et leida oma ettevõtte konkurentsieelis ja sõnastada sihtturg. Planeeritakse vajalike vahendite soetamine ja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Koostatakse turunduskava ja finantsprognoosid. Anda koolitatavatele ülevaade ettevõtlus- ja majanduskeskkonnast Eestis, tõsta koolitatavate ettevõtlusaktiivsust ning pakkuda ettevõtte rajamiseks ja tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Olulised teemad on: ettevõtluse ja ettevõtte mõisted, ettevõtja isik ja selle omadused, ettevõtte rajamine, elutsükkel ja lõpetamine (pankrott); ettevõte ja keskkond, tugisüsteemid ja rahastamine; äriidee ja äriplaan.
Koolituse ajal on koolitusel osalejatele tagatud arvuti kasutamise võimalus õppe-eesmärgil. Teadmiste edasiandmine toimub üldjuhul praktiliste näidete varal.
Osalejad mõtlevad välja oma ainuomase äriidee, mille kallal töötatakse kogu kursuse vältel: töö fookusgruppides, tasuta individuaalne nõustamine kogenud ekspertide käe all ning äriplaani kaitsmine kursuse lõppedes.
 
Moodulid Teemad Akad. tunde
 
Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse
Teema 1. Suhtlemine ja psühholoogia. Ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs.

Teema 2. Ettevõtluse ja ettevõtte olemus (põhimõisted).

Teema 3. Ettevõtluse alused: Äriseadustiku nõuded,

ettevõtlusvormid, nende erinevused (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS), ettevõtte loomise etapid, ettevõtte loomine Ettevõtjaportaalis.

Teema 4. Praktiline ja iseseisev töö.
6
2
    8
Moodul 2. Äriidee, äriidee analüüs, äriplaani koostamine Teema 1. Äriidee mõiste, ärikeskkonna analüüs. Uute äriideede leiutamise ja genereerimise protsess. Oma äriidee kirjeldus.

Teema 2. Tarbijate vajaduste määratlemine, toote või teenuse määratlemine, tegevusala olukorra analüüsimine, konkurentsi hindamine, konkurentsieelise ja oma turunishi leidmine.

Teema 3. Äriplaan, selle koostamise põhimõtted.

Teema 4. Ettevõtte tegevuse planeerimine, strateegia ja tegevuskava.

Teema 5. Praktiline ja iseseisev töö.
20

4
    24
Moodul 3. Toode ja turundus. Teema 1. Tooted ja teenused, tootearendus.

Teema 2. Turu hindamine, sihtsegmentide valik.

Teema 3. Hinnakujunduse põhimõtted.

Teema 4. Müügi- ja jaotuskanalid.

Teema 5. Reklaam. Turunduskanalid. Reklaami edastamise võimalused erinevate kanalide kaudu.

Teema 6. Praktiline ja iseseisev töö.
203
    23
Moodul 4. Turundusõigus.


 
Teema 1. Kauba müügile ja teenuste osutamisele kehtestatud nõuded.

Teema 2. Kauplejale ja müüjale esitatavad nõuded.

Teema 3. Nõuded pakutavale kaubale ja teenustele.

Teema 4. Kaupleja teavituskohustus. Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded. Kauba ja teenuse märgistusele esitatavad nõuded.

Teema 5. Reklaami õigusliku regulatsiooni üldpõhimõtted.

Teema 6. Praktiline ja iseseisev töö.
152
    17
Moodul 5. Raamatupidamise - ja maksunduse alused Teema 1. Raamatupidamise seadus (lühitutvustus).

Teema 2. Raamatupidamise korraldamine.Raamatupidamise dokumentide sisseseadmine.

Teema 3. Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.

Teema 4. Bilansi, kasumiaruande, omakapitali aruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed.

Teema 5. Palgaarvestus. Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüsimine.

Teema 6. Müügiarved, müügireskontro. Ostuarved, ostreskontro. 

Teema 7. Majandustehingute kajastamine raamatupidamises.

Teema 8. Maksustamine (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, sundkindlustusmaksed)

Teema 9. Praktiline ja iseseisev töö.
31


6
    37
Moodul 6. Finantsplaneerimine Teema 1. Ettevõtluse tulud ja kulud.

Teema 2. Püsi- ja muutuvkulud.

Teema 3. Tasuvuspunkt ja selle arvutamine.

Teema 4. Kasumiaruanne.

Teema 5. Rahavoogude plaan.

Teema 6. Finantsprognooside olemus (rahavoo, kasumiaruande ja bilansi prognoos ja nendevahelised seosed).

Teema 7. Praktiline ja iseseisev töö.
12

3
    15
Moodul 7. Tööõigus ja seadusandlus Teema 1. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.

Teema 2. Tööleping ja töövõtuleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping (näidised).

Teema 3. Töövõtja ja tööandja õigused ja kohustused.

Teema 4. Töötasu. Puhkused.

Teema 5. Praktiline ja iseseisev töö.
202
    22
Moodul 8. Töökeskkond ja -tervishoid Teema 1. Töötervishoiu ja tööohutuse alase töö korraldamine ettevõttes.

Teema 2. Tuleohutus ettevõttes.

Teema 3. Praktiline ja iseseisev töö.
3
2
    5
Moodul 9. EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid Teema 1. Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.

Teema 2. Toetuste (EAS; Töötukassa, Innove) ja laenude (Kredex, pangad) taotlemine. Praktilised näited projektitaotlustest.

Teema 3. Praktiline ja iseseisev töö.
3


2
    5
Moodul 10. Personali juhtimise põhioskused Teema 1. Personali värbamine, motiveerimine ja kohandamine.

Teema 2. Juhtimise põhioskused.

Teema 3. Suhtlemine ja meeskonnatöö.

Teema 4. Ärieetika.

Teema 5. Stressijuhtimine.

Teema 6. Praktiline ja iseseisev töö.
12


4
    16
Moodul 11. Lõpuseminar: Äriplaanide kaitsmine Teema 1. Äriplaanide kaitsmine — äriplaani kaitsmine komisjoni ees. 8
    8
  Kokku: 180
 
Õppemeetodid: Ettevõtluskoolitus toimub praktiliste näidete varal (kontakttunnid vahelduvad praktiliste ülesannetega, mis aitavad uusi teadmisi kinnistada). Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, äriplaani osade vormistamine arvutil ja paberkandjal, nõustamine, seminarid. Praktiliste ülesannete põhjal valmib terviklik äriplaan, mille iga osa koostatakse kontakttundides reaalsete äriideede põhjal.
Õppematerjalid: Õppematerjalid on venekeelsel õppegrupil vene keeles ja iga koolituspäeva materjalid jagatakse koolitusel osalejatele hiljemalt sama koolituspäeva alguseks kui koolitatavatega pole muud kokkulepet. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannnete ja koduste tööde kogumikku, milles olevate vastuste alusel saab koolitatav koolituse käigus koostada äriplaani. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Kõigile osalejatele komplekteeritakse individuaalsed õppemapid. Kasutatakse lektorite originaal-jaotusmaterjale, erinevaid aja- ja asjakohaseid kirjastatud väljaandeid.
Õppematerjal / kasutud kirjandus:
 • Äriplaani koostamise juhendmaterjalid vene keeles, ABConsult Õppekeskus
 • Äriplaani projekti koostamise õppematerjal (praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumik) vene keeles, ABConsult Õppekeskus
 • Raamatupidamisarvestuse õppematerjal vene keeles, ABConsult Õppekeskus
 • Äriplaani koostamise üldpõhimõtted, Eesti Töötukassa. Aadressil https://www.tootukassa.ee/content/teenused/ettevotluse-alustamise-toetus
 • Konsultatsioond ettevõtlatele. Aadressil http://www.netekspert.com/ne/main_ee.aspx
 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Alustava ettevõtja teekond. Aadressil http://www.eas.ee/efilter/alustav-ettevotja/?lang=et
 • Isegenereeruvate finantsprognooside vorm (EAS). Aadressil http://www.eas.ee/alustav/ariplaneerimine/ressussside-vajadus_rahakaibe-plaan/
 • Eesti Statistikaamet. Aadressil http://www.stat.ee
 • Kotler P. (2007). Kotleri turundus. Tln: Pegasus
 • Miettinen A., Rikkinen L.,Teder J. (2006). Ettevõtlus I. Ettevõtlusest Ettevõtjast Ettevõtluspoliitikast. Tln: Külim
 • Miettinen A., Rikkinen L.,Teder J. (2008). Ettevõtlus II. Tln: Külim
 • Vihalemm T. (2008). Turunduse alused. Tln: Külim
 • Kuusik A. (2010). Teadlik turundus. Tartu: TÜ Kirjastus
 • Annika Jaansoo. Turunduse alused, Innove 2012 – õppematerjalid
 • Berne Eric. Games People Play. The psyhology of human Relationships. Grove Press, New York
 • Churchill, Gilbert A., Ford, Neil M., Walker, Orville C. Sales Force Management. IRWIN, Boston
 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused. Aadressil http://www.eas.ee/images/doc/sihtasutusest/uuringud/ettevotlus/vke_arengusuundumused_uur ing_2012.pdf
 • Ettevõtjaportaal. Aadressil https://ettevotjaportaal.rik.ee/
 • Eesti konjuktuuriinstituut. Aadressil http://www.ki.ee/baromeetrid/baromeetrid.htm
 • Alver L., Alver J. (2009). Finantsarvestus. Põhikursus. Tallinn: Deebet
 • Raamatupidamise seadus, RPS
 •  Äriseadustik, ÄS
 • Võlaõigusseadus, VÕS
 • Tarbijakaitse seadus, TKS
 • Maksukorralduse seadus
 • Maksud, Eesti Majanduse Teataja. Aadressil http://www.majanduseteataja.ee/uusnumber.php
 • Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus
 • Sotsiaalmaksuseadus, SMS
 • Töölepingu seadus, TLS
 • Riigi, valla või linna, juriidilise isiku või FIE poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 ja § 61 alusel sotsiaalmaksu arvutamine ja deklareerimine (seisuga 01.01.2016). Aadressil http://www.emta.ee/?id=25373
 • „Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine
 • Käibedeklaratsioonide vormid Maksu-ja Tolliameti kodulehel
 • Käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus
 • Käibemaks. Aadressil https://www.eesti.ee/est/kaibemaks
 • Maksu ja Tolliameti portal. Aadressil http://www.emta.ee/
 • Eesti Vabariigi Raamatupidamisarvestus: seadused, direktiiv (muudetud 2016), SKY Laser Advertising Group
Iseseisva töö kirjeldus: Iseseisev töö hõlmab erialast lugemist, erialamaterjali kogumist ja analüüsi, iga osaleja koostab ka isikliku äriplaani. Äriplaani koostamine toimub etapiviisiliselt paralleelselt koolitusega. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja edasiarendamise osas ning teistes kursusega seotud teemade osas.
 • Äriplaani kokkuvõte
 • Loodava ettevõtte üldandmed
 • Äriidee, visioon, missioon ja eesmärgid
 • Ärikeskkond
 • SWOT analüüs
 • Toode/teenus, põhiprotsessid, omahinna arvestus
 • Turg ja kliendid
 • Konkurents
 • Turundustegevus
 • Personal ja juhtimine
 • Riskianalüüs
 • Ettevõtte käivitamise tegevuskava
 • Finantsplaneerimine.
 • Isegenereeruvate finantsprognooside tabelite täitmine (EAS)
 • Äriplaani esitlemine
Koolituse lõpuks on koolitataval valminud äriplaan, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundides, praktilistes töödes ja seminarides; esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd. Kursuse lõpuseminaril toimub äriidee ja -plaani esitlemine ning selle kaitsmine. Positiivse tulemuse saavutamiseks tuleb väljundipõhises hindamises täita kõik hindamiskriteeriumid. Hinnatakse mitteeristavalt.
Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test (hõlmab kõiki läbitud teemasid) Test on arvestatud, kui 60% küsimustest on õigete vastustega
Situatsioonülesanded Õppija saab hakkama tööülesannetega
Äriidee ja -plaani esitlemine ning selle kaitsmine lõpuseminaril Õppija:
• oskab välja töötada ellurakendatavat äriideed;
• kirjeldada ettevõtte kavandatavat tegevust ja tulevikuplaane;
• teab ja tunneb äriplaani koostamise ja vormistamise nõudeid;
• oskab iseseisvalt koguda ja üldistada materjali, struktureerida ja sõnastada äriplaani; argumenteeritult esitleda koostatud äriplaani kuulajatele, vastata küsimustele ja kaitsta oma seisukohti.
 8. Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

9. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas.

10. Õppekava kinnitamine

Kinnutatud 17.03.2017.


Täiendav informatsioon ja koolitusele registreerumine 

Koolitustele on võimalik registreeruda telefoni +372 626 1138 või e-posti teel: info@abconsult.ee 

E-posti teel registreerides palume edastada alljärgnev info:
 • ees- ja perekonnanimi
 • kontakttelefon
Saadame Teile vastu registreerimiskinnituse.

Õppetasu

Kursuse maksumus - 2500 euro.
 
ABConsult Business Academy MTÜ, registrikood 80369375

Новости

Участие в проекте: "100 вопросов рестораторам"

Рады сообщить, что наша сотрудница, Анжела Мелихова, принимает участие в качестве эксперта в совместной акции Tallinna Erateeninduskool и новостным порталом Delfi "100 вопросов рестораторам".

В течение шести дней (6-12 мая), все желающие могут задать свои вопросы широкому кругу специалистов, задействованных в проекте, отправив их на е-майл restorator@tetkool.ee до 11 мая.

06.05.2016

Программа развития для руководителей НКО в сотрудничестве с HEAK и IVEK

03 и 17 февраля 2016 года в Таллинне и Нарве прошло обучение в рамках I модуля "Программы развития для руководителей некоммерческих объединений", организуемом Харьюским Центром Предпринимательства и Развития (НЕАК) и Ида-Вируским центром предпринимательства (IVEK).
18.02.2016

Семинар для НКО в сотрудничестве с НЕАК

16 декабря 2015 года в Таллинне был проведён семинар «Особенности заключения трудовых и волонтерских договоров в некоммерческом объединении», организованный учебным центром нашей компании в сотрудничестве с Харьюским Центром Предпринимательства и Развития (SA НЕАК). Обучение проводила Анжела Мелихова, PhD, специалист в области трудового и корпоративного права Эстонии.
17.12.2015

Архив новостей

© 2005–2024 ABConsult. Все права защищены. Made in Insite Media Group